HİZMETLERİMİZ

Rüzgar Santralleri


RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMU İÇİN VERİLEN HİZMETLER


Kabul İşlemleri
Kurulumu gerçekleştirilen rüzgar ölçüm sistemi Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne onaylatılır ve ölçüm direği devreye alınır.


Ham Verilerin Değerlendirilmesi
Rüzgar ölçüm sistemi üzerinden 1 yıl boyunca alınan ham veriler işlenerek değerlendirilir, kurulacak olan rüzgar santralinin üreteceği enerji miktarı hesaplanır ve santral kurulumuna esas elde edilen veriler ile kurulması planlanan santralin verimliliği hesaplanarak gerekli türbin seçimi yapılır.


Mikro Konuşlandırma
Yer şekilleri, bitkiler, diğer rüzgâr türbinleri ile olan etkileşim, gürültü, türbülans gibi çeşitli faktörler değerlendirilerek rüzgâr türbinlerinin yerleşim veya konuşlandırma hesapları yapılır.


RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİNDE VERİLEN HİZMETLER


RÜZGAR ÖLÇÜMÜ
- Belirlenen rüzgar alanı için ön etüt çalışmaları
- Rüzgar ölçüm direği ve ekipmanlarının temin edilmesi
- Rüzgar ölçüm direği saha çalışmaları ve dikimi
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü işlemlerinin yürütülmesi
- Rüzgar ölçüm verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi


DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
- Toplanan verilere göre analizlerinin yapılması
- Mevcut mevzuatlara göre projenin değerlendirilmesi
- EPDK ön lisans ve lisans işlemlerinde proje takibi
- Kurum/kuruluşlar ile görüşmelerin yapılması ve projelerin takip edilmesi
- Teknik ve idari şartnamelerin oluşturulması, tekliflerin değerlendirilmesi ve raporlanması
- ETKB proje ön onay ve proje dosyasının hazırlanması ve kabul organizasyonun işlemlerinin yürütülmesi
- Rüzgar türbini teknolojilerinin incelenmesi ve uygun tipte rüzgar türbinlerinin belirlenmesi
- Rüzgar santralı OG şebekesi, Pad Mounted Trafolar ve Ana Trafo
- Şebeke Yönetmeliği EK-18 ile uyumu
- Aktif güç ve gerilim kontrolü
- İzolasyon koordinasyon


MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ


Trafo Merkezi / Şalt Sahası
- Projelerde yer alacak açık/kapalı şalt sahalarının primer ve sekonder projelerinin gerekli tüm elektrik ve inşaat projelerinin dizaynı
- Hazırlanan projelerin ETKB/TEİAŞ nezdindeki işlemlerin yürütülmesi ve hazırlanan projelerin onaylatılması


Enerji İletim Hattı ( EİH)
- Arazi Profilinin Çıkarılması
- Gerekli Tüm Projelerin Hazırlanması
- Direk, İletken ve Malzeme Seçimi ve Metrajları
- Direk Temel Projelerinin Hazırlanması
- TEİAŞ ve ETKB Nezdindeki İşlemlerin Yürütülmesi ve Hazırlanan Projelerin Onaylatılması
- Kamulaştırma (Kamulaştırma planlarının, Tasarruf Bilgi ve Belgelerinin hazırlanması)


ÇED
- Sürece Paralel Olarak 5-15 km arasında olan EİH için Proje Tanıtım Dosyasının, 15 km ve üstü olan EİH ÇED Raporunun Hazırlatılması ve İlgili ÇED Kararlarının Temin Edilmesi


Rüzgar Türbini Temel Projeleri
- İnşaat
- Direk temelleri kazı-dolgu
- Statik Projeleri ve Hesaplarının Yapılması


Dağıtım Sistemi Projelendirme Hizmetleri
- Tek hat şemasının oluşturulması
- Genel yerleşim resimlerinin hazırlanması
- Malzeme listelerinin oluşturulması
- Kullanılacak malzemelere göre TEİAŞ/TEDAŞ standartlarına göre projelerin hazırlanması


Elektrik Projeleri
- Yük akışı
- Kısa devre hesapları
- Bara dinamik kısa devre hesapları
- Röleler ve röle koordinasyon hesapları
- Kontrol ve kumanda projeleri
- İletişim projeleri
- Aydınlatma projeleri


Topraklama Ölçüm ve Hesaplamaları
- RES’e ait toprak özgül dirençlerinin her ünite için müstakil ölçümlerinin yapılması
- Topraklama hesaplarının yapılması
- Türbinler arası topraklama ağı irtibati
- Bina temel topraklaması proje ve hesaplarının hazırlanması
- Türbinler ile şalt tesislerine ait topraklama sistemlerinin birleştirilmesi
- Şalt ve kumanda binasına ait topraklama sistemi
- Güç kabloları kanalları topraklama sistemi
- Güç trafoları topraklama sistemi
- Yardımcı servis trafosu topraklama sistemi
- Generatör topraklama sistemi
- Metal clad topraklama sistemi
- Kumanda panoları topraklama sistemi
- Aydınlatma tesisi topraklama sistemi
- Malzeme keşfinin hazırlanması
- Toprak özgül direncinin ölçümü ve topraklama hesapları


İmar ve Jeolojik Çalışmalar
- Proje sahasındaki imar planına esas jeolojik ve jeoteknik raporun hazırlanması (zemin etüdü)
- Rüzgar türbinleri veya direk ulaşım yolları projelerinin hazırlanması ve saha uygulaması (yol ekseni saha uygulaması)
- İhaleye esas maliyet analizinin yapılması, metrajın çıkartılması ve tesise esas şartnamenin hazırlanması
- Projenin tüm aşamalarının ilgili kurumlarda kontrol ve onay sürecinin takibi
- Kamulaştırma (kamulaştırma planlarının, tasarruf bilgi ve belgelerinin hazırlanması)