HİZMETLERİMİZ

Elektrik Santralleri

Mühendislik Hizmetleri
- Lisans öncesi saha çalışmasının yapılması
- Performans testleri
- Güç Sistemi Dengeleyicisi (PSS) ayar çalışmaları, performans testleri ve devreye alma
- Hız ve otomatik gerilim regülatörü ayar çalışmaları
- Röle koordinasyonu çalışmaları
- Matematiksel modelleme ve modellerin saha testleri ile doğrulanması
- Güç santrallerinin toparlanma (blackstart) testleri
- Online/offline kısmi deşarj analizleri ve raporlaması
- Online Primer Frekans ve Reaktif Güç Kontrolü izleme sistemleri
- Güç Sistemi analizi
- Güç Sistemlerinde koruma
- Şebeke Modeli oluşturma
- Yük akışları
- Kısa Devre analizleri
- Harmonik ve Flikerler
- Kabloların kısa devre yönünden tahkiki
- Röle koordinasyon hesapları
- İletkenlerin gerilim düşümü hesapları
- İletkenlerin güç kaybı hesabı
- Topraklama hesapları


Proje Hizmetleri
- Rehabilitasyon işlerinin projelendirilmesi
- Elektrik Santrallerinin tasarımı ve projelendirilmesi


Müşavirlik Hizmetleri
- Fizibilite Raporu Hazırlanması
- Ön lisans ve üretim lisansının alınmasında danışmanlık,
- Proje ön onay ve onay dosyalarının hazırlanması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (ETKB) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’a onaylattırılması
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na geçici kabul organizasyonu
- Durum Tespit Raporu (Due Diligence Report) hazırlanması
- Devreye alma ve kabul testlerinin yapılmasında süpervizörlük yapılması
- Teknik ve İdari Şartname hazırlama ve İşveren Mühendisliği
- Kabul Tutanaklarının onaylattırılması


Santral İşletmeciliği ve Bakımı
Şirketimizin başlıca faaliyetlerinden biri, hidroelektrik santral (HES) işletmeciliğidir. Bu güne kadar muhtelif santrallerde toplam 1000MW’ın üzerinde işletme, periyodik bakım ve revizyon hizmetleri verilmiştir. Şu anda altı adet HES’in işletme ve bakım işleri şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Toplam kurulu gücümüz 565 MW’dır.


Özelleştirme Hizmetleri
Özelleştirme İdaresi’ne verilen danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında özelleştirme stratejisinin belirlenmesi, özelleştirme sürecinin planlanması, değer tespitine yönelik değerleme çalışmasının yapılması, şirketi tanıtıcı bilgi kitapçığının hazırlanması potansiyel alıcıların belirlenmesi ve veri odası süreci ve kapanış sürecinin yönetilmesi de dâhil olmak üzere özelleştirmenin her sürecinde danışmanlık vermektedir.


RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMU İÇİN VERİLEN HİZMETLER


Kabul İşlemleri
Kurulumu gerçekleştirilen rüzgar ölçüm sistemi Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne onaylatılır ve ölçüm direği devreye alınır.


Ham Verilerin Değerlendirilmesi
Rüzgar ölçüm sistemi üzerinden 1 yıl boyunca alınan ham veriler işlenerek değerlendirilir, kurulacak olan rüzgar santralinin üreteceği enerji miktarı hesaplanır ve santral kurulumuna esas elde edilen veriler ile kurulması planlanan santralin verimliliği hesaplanarak gerekli türbin seçimi yapılır.


Mikro Konuşlandırma
Yer şekilleri, bitkiler, diğer rüzgâr türbinleri ile olan etkileşim, gürültü, türbülans gibi çeşitli faktörler değerlendirilerek rüzgâr türbinlerinin yerleşim veya konuşlandırma hesapları yapılır.


RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİNDE VERİLEN HİZMETLER


RÜZGAR ÖLÇÜMÜ
- Belirlenen rüzgar alanı için ön etüt çalışmaları
- Rüzgar ölçüm direği ve ekipmanlarının temin edilmesi
- Rüzgar ölçüm direği saha çalışmaları ve dikimi
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü işlemlerinin yürütülmesi
- Rüzgar ölçüm verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi


DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
- Toplanan verilere göre analizlerinin yapılması
- Mevcut mevzuatlara göre projenin değerlendirilmesi
- EPDK ön lisans ve lisans işlemlerinde proje takibi
- Kurum/kuruluşlar ile görüşmelerin yapılması ve projelerin takip edilmesi
- Teknik ve idari şartnamelerin oluşturulması, tekliflerin değerlendirilmesi ve raporlanması
- ETKB proje ön onay ve proje dosyasının hazırlanması ve kabul organizasyonun işlemlerinin yürütülmesi
- Rüzgar türbini teknolojilerinin incelenmesi ve uygun tipte rüzgar türbinlerinin belirlenmesi
- Rüzgar santralı OG şebekesi, Pad Mounted Trafolar ve Ana Trafo
- Şebeke Yönetmeliği EK-18 ile uyumu
- Aktif güç ve gerilim kontrolü
- İzolasyon koordinasyon


MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ


Trafo Merkezi / Şalt Sahası
- Projelerde yer alacak açık/kapalı şalt sahalarının primer ve sekonder projelerinin gerekli tüm elektrik ve inşaat projelerinin dizaynı
- Hazırlanan projelerin ETKB/TEİAŞ nezdindeki işlemlerin yürütülmesi ve hazırlanan projelerin onaylatılması


Enerji İletim Hattı ( EİH)
- Arazi Profilinin Çıkarılması
- Gerekli Tüm Projelerin Hazırlanması
- Direk, İletken ve Malzeme Seçimi ve Metrajları
- Direk Temel Projelerinin Hazırlanması
- TEİAŞ ve ETKB Nezdindeki İşlemlerin Yürütülmesi ve Hazırlanan Projelerin Onaylatılması
- Kamulaştırma (Kamulaştırma planlarının, Tasarruf Bilgi ve Belgelerinin hazırlanması)


ÇED
- Sürece Paralel Olarak 5-15 km arasında olan EİH için Proje Tanıtım Dosyasının, 15 km ve üstü olan EİH ÇED Raporunun Hazırlatılması ve İlgili ÇED Kararlarının Temin Edilmesi


Rüzgar Türbini Temel Projeleri
- İnşaat
- Direk temelleri kazı-dolgu
- Statik Projeleri ve Hesaplarının Yapılması


Dağıtım Sistemi Projelendirme Hizmetleri
- Tek hat şemasının oluşturulması
- Genel yerleşim resimlerinin hazırlanması
- Malzeme listelerinin oluşturulması
- Kullanılacak malzemelere göre TEİAŞ/TEDAŞ standartlarına göre projelerin hazırlanması


Elektrik Projeleri
- Yük akışı
- Kısa devre hesapları
- Bara dinamik kısa devre hesapları
- Röleler ve röle koordinasyon hesapları
- Kontrol ve kumanda projeleri
- İletişim projeleri
- Aydınlatma projeleri


Topraklama Ölçüm ve Hesaplamaları
- RES’e ait toprak özgül dirençlerinin her ünite için müstakil ölçümlerinin yapılması
- Topraklama hesaplarının yapılması
- Türbinler arası topraklama ağı irtibati
- Bina temel topraklaması proje ve hesaplarının hazırlanması
- Türbinler ile şalt tesislerine ait topraklama sistemlerinin birleştirilmesi
- Şalt ve kumanda binasına ait topraklama sistemi
- Güç kabloları kanalları topraklama sistemi
- Güç trafoları topraklama sistemi
- Yardımcı servis trafosu topraklama sistemi
- Generatör topraklama sistemi
- Metal clad topraklama sistemi
- Kumanda panoları topraklama sistemi
- Aydınlatma tesisi topraklama sistemi
- Malzeme keşfinin hazırlanması
- Toprak özgül direncinin ölçümü ve topraklama hesapları


İmar ve Jeolojik Çalışmalar
- Proje sahasındaki imar planına esas jeolojik ve jeoteknik raporun hazırlanması (zemin etüdü)
- Rüzgar türbinleri veya direk ulaşım yolları projelerinin hazırlanması ve saha uygulaması (yol ekseni saha uygulaması)
- İhaleye esas maliyet analizinin yapılması, metrajın çıkartılması ve tesise esas şartnamenin hazırlanması
- Projenin tüm aşamalarının ilgili kurumlarda kontrol ve onay sürecinin takibi
- Kamulaştırma (kamulaştırma planlarının, tasarruf bilgi ve belgelerinin hazırlanması)


MÜŞAVİRLİK TEST VE DENETİM HİZMETLERİ
- Müşavirlik tarafından onaylanmış ITP (Inspection And Test Plan) ve/veya kalite planına göre saha kontrollerinin tam zamanlı gerçekleştirilmesi
- Erişim yolları, yapısal temelleri ve şalt merkezi için inşaat denetimlerinin gerçekleştirilmesi
- Topografik işler sırasında sahada yapılacak çalışmalar
- Mekanik saha faaliyetleri
- İş sağlığı ve güvenliği ve atık yönetim koordinasyonu
- Genel gözetim ve denetim faaliyetleri