HİZMETLERİMİZ

Çevre Hizmetleri

Mühendislik ve Proje Hizmetleri
ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 17 no’lu Yeterlik Belgesi ile ÇED Raporu ve Seçme Eleme Kriterlerine göre Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmaktadır.
ÇED İzleme ve Kontrol Çalışmaları
ÇED süreci sonrasında, projelerin inşaat ve işletme döneminde çevresel izleme faaliyetleri de şirketimizin hizmet kapsamındadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlükleri tarafından belirlenen periyotlarda çevresel izleme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi
Kurulması planlanan faaliyetin inşaat ve işletme aşamasında oluşabilecek muhtemel kirliliğinin, ulusal ve uluslararası mevzuata göre değerlendirmesi yapılmaktadır. ÇED sürecinde ve emisyon ölçümleri kapsamında United States Environmental Protection Agency (US EPA) tarafından geliştirilen AERMOD, ISCST3 ve ISC-PRIME model programlarını kullanarak hava kalitesi modelleme çalışmalarını, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde geniş kapsamlı raporlandırma ve haritalandırma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması
Yatırım projelerinin sosyal boyutlarında yaşanılan eksiklikleri gidermek için, projeye özgün çalışmalar yapılarak, sosyal yapının olumsuz sonuçlarının engellenebilmesi ve doğru bir proje yönetiminin planlanabilmesi için Sosyal Etki Değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Doğaya Yeniden Kazandırma Planları
Maden arama ve işletme faaliyetleri esnasında veya sonucunda topoğrafyası değişen alanların, çevre emniyetinin sağlanması ve araziye uygun olarak ıslah edilmesi çalışmalarının, ilgili mevzuatta uygun olarak çevre ile uyumlu hâle getirilmesi amacı ile Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmaktadır.
İşletme faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması sırasında, atık barajlarının, atık harmanlarının, su, toprak ve hava kalitesinin, arazideki erozyon, sedimantasyon ve duraylılığın, bitkilerin gelişiminin niteliksel ve niceliksel olarak izlenmesi, periyodik aralıklarla denetlenmesi ve yapılan işlerin tutanaklarla belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.
Çevre Yönetim Planları
İşletme faaliyetleri ile ilgili çevreye olabilecek muhtemel zararların önlenmesini ve ortaya çıkabilecek atıkların bertarafının nasıl yapılacağı ile ilgili proje ve ÇED süreci kapsamında Çevre Yönetim Planı hazırlanmaktadır.
Orman Rehabilitasyon Planları
Orman izinli sahada izin süreci başlangıcından sona ermesine kadar geçen süre içinde çevre emniyetinin sağlanması projeye uygun olarak arazinin ıslah edilmesi doğaya kazandırılması ve orman ekosisteminin tesisi amacı ile ağaçlandırma ve silvikültür teknikleri kullanılarak çevreye uyumlu hale getirilmesi işlemini kapsayan Orman Rehabilitasyon Projesi hazırlanmaktadır.
Biyolojik Çeşitlilik Çalışmaları
Biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve genetik kaynak kaybının en az düzeye indirgenmesi amaçlanmaktadır. Proje ile ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda; sucul ve karasal alanda biyolojik çeşitliliğin tespiti, endemik, nesli tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması yapılmaktadır. Ulusal ve uluslararası mevzuatlarca ekosistemlerin tespiti ve korunmasına yönelik esas verilerin ortaya konmasını kapsamaktadır.
Akustik, Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri ve Raporlandırma
Sanayi tesisleri ve gürültü kaynaklı faaliyet gösteren iş yerlerinin, akustik ve çevresel gürültü ölçümleri ve haritalandırılması ile ilgili mevzuat ve uluslararası standartlar doğrultusunda raporlandırma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Müşavirlik Hizmetleri
Çevre Denetim, İzin ve Lisans
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında çevre görevlilerimiz tarafından çevre izinlerinin alınması, tetkiklerin, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, iç eğitimlerin düzenlenmesi, çevre yönetim mevzuatı kapsamında zorunlu bildirimlerin yapılması hizmetleri verilmektedir.
Planlanan projelerin çevresel etki değerlendirme süreci kapsamında yatırımın çevresel danışmanlığı faaliyetleri yürütülmektedir. Söz konusu süreç içerisinde; yerinde inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, arazi etütlerinin yapılması, alternatif alan ve teknolojilerinin araştırılması çalışmaları da yapılarak faaliyet sahipleri yer konusunda bilgilendirilmektedir.